ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

Potrošač svojim potpisom potvrđuje:
– Da je saglasan da mu prodavac Odluku po podnetoj reklamaciji dostavi u roku od 8 dana elektronskim putem na
njegovu e-mail adresu;
– Da je saglasan da se kao datum podnošenja reklamacije tretira datum kada prodavac primi preporučenu pošiljku
na adresu SIMBEX NS doo, Vojvode Bojovića 4, Novi Sad
Da je u slučaju opravdane reklamacije njegov zahtev iz reklamacije:
1 ) Opravka proizvoda sa nedostatkom
2 ) Zamena proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan
3 ) Povraćaj plaćene kupoprodajne cene
(obavezno označiti jednu od ponuđenih opcija)
Potrošač je upoznat sa sledećim:
Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana
podnošenja reklamacije.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren,
dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i
da dobije njegovu saglasnost
Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.